banner

ผู้อำนวยการ

นายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ

ร่วมออกบูธในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566

ร่วมออกบูธในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 …….. 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ออกบูธสถานี “วัดใจ เติมพลัง” ใน งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑล ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นคืนที่ 6 ของงาน ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับเด็กๆด้วยการ”ระบายสีปูนพลาสเตอร์” และ Mental Health Check In สำหรับผู้มาเที่ยวในงาน

ร่วมประชุมการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2566 จังหวัดจันทบุรี

ร่วมประชุมการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2566 จังหวัดจันทบุรี ……………………………….. ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานตรวจราชการ และนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ ได้รับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ รอบที่ 1/2566 ณ ห้องพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  โดยนายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้มอบหมายให้ แพทย์หญิงมนันยา รัตนนาคะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายทรงภพ ขุนเมือง รองผู้อำนวยการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ  เข้าร่วมตรวจราชการ ตามประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย หัวข้อวัยทำงาน  ตามตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จและร้อยละการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า cr : pum👑chonthicha

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดดังนี้ ธุรการ ก.ประกันสุขภาพ

รับสมัครพยาบาลวิชชาชีพ 2 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชชาชีพ 2 อัตรา ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(พกส.) ตำแหน่ง พยาบาลวิชชาชีพ – อัตราค่าตอบแทน 18,000.-บาท ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ – ฉ .11 เดือนละ 2,200.- -OT เวรละ 600.- บาท (10 เวร/เดือน) – ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดึก เวรละ 200.- -รับสมัครตั้งแต่ 1-10 ก.พ. 66 รายละเอียดดังนี้ พยบ. ก.พ.66

รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ)

รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ) ………….. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารรสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ) 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ จพง.ธุรการ งานประกัน ม.ค.66

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ……………………… วันที่ 11 มกราคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพลาย มั่นยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลตาพระยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา รพ.สต.โคกแจง สถานีตำรวจภูธรทัพไทย และ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้มติที่ประชุม คือ จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือญาติลงเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรักษาต่อเนื่องในระบบยาใจใกล้บ้านส่งยาให้รพ.สต.โคกแจงรับผิดชอบ และหากผู้ป่วยเริ่มมีอาการกำเริบญาติจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป Cr: POYJUNG

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ………. 11 มกราคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ  ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน   การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงพยาบาลไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจิริตอย่างยั่งยืน เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล และถวายสัจวาจาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน  เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ของราชอาณาจักรไทยสืบไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ………………………. วันที่ 10 มกราคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เป็นประธาน พร้อมด้วยกำนันตำบลวัฒนานคร  ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลวัฒนานคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ได้มติที่ประชุม คือ จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือญาติ การรักษาต่อเนื่อง รพ.วัฒนานครรับผิดชอบ และหากผู้ป่วยเริ่มมีอาการกำเริบญาติจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Cr: POYJUNG

1 2

รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์