๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมโรงพยาบาล

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

 

 

 

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้

          ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนในประเทศอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แทบตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ นับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ในปี ๒๔๘๙ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต รวมระยะเวลากว่า ๗๐ ปี ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญา เพื่อขจัดความทุกข์ยากทั่วราชอาณาจักรแก่ปวงพสกนิกร และก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัย ประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจปวงประชา นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดั่งดวงจิตที่บริสุทธิ์

ของปวงพสกนิกร ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำ

แนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตน

เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

อ่านเพื่มเติม ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินนักศึกษาพยาบาล หลังเข้าฝึกปฏิบัติงาน

ประเมินนักศึกษาพยาบาล หลังเข้าฝึกปฏิบัติงาน

การประเมินนักศึกษาพยาบาล หลังเข้าฝึกปฏิบัติงานวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

1 วันที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

2 วันที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

สร้างแกนนำนักเรียนจิตดี ในสถานศึกษา

สร้างแกนนำนักเรียนจิตดี ในสถานศึกษา

ประชุมวางแผนแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันดูแลรักษาวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน สร้างแกนนำนักเรียนจิตดี ในสถานศึกษา

2 วันที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

สาระน่ารู้

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย)

3 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย)

4 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

4 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม...