MCATT ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามก่อนกลับบ้าน

เพื่อคลายวิตกกังวล
……………………
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
ทีม MCATT (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงเยียวยจิตใจประเมินโทรให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนกลับบ้าน เพื่อลดความวิตกกังวล ความเครียด และทำกิจกรรมให้สุขศึกษาสุขภาพจิต
การจัดการความเครียด การสังเกตตนเอง พูด คุย ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพจิต ผ่านเสียงตามสาย
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามกองทับบก(รพ.ค่ายสุรสิงหนาท โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 75 ราย) จากนั้น เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (โดยมีผู้เข้าพักรักษาตัวทั้งหมด 16 ราย)