เมนูข้อมูลหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

     ภาคตะวันออกซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว  มีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านคน  เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีโรงพยาบาลจิตเวชหรือสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต  ประชาชนจึงต้องแสวงหาบริการจากพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ  สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด

พิธีเปิดอย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 4 กันยายน 2543

พิธีเปิดศูนย์สาธิตจิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสารเสพติด(ยาบ้า) แบบผู้ป่วยนอก วันที่ 28 พฤษภาคม 2544

พิธีเปิดศูนย์จิตสังคมบำบัดภาคตะวันออก สำหรับผู้ติดยาบ้าแบบผู้ป่วยใน
วันที่ 1 เมษายน 2545

พิธีเปิดอย่างป็นทางการ วันที่ 1 เมษายน 2545

เปิดอาคารผู้ป่วยใน 4 กันยายน 2545

Scroll to Top