พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
................................
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายไพศาล ยิ้มกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงพยาบาลไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการโกงสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจิริตอย่างยั่งยืน และเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้สำเร็จ ตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
     หลังจากนั้นประธานในพิธีนำบุคลากรกล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ

ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ : ศ. 2 ก.พ. 67 (3 เดือนที่แล้ว)