ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรฯ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ . ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 ……. 2 สิงหาคม 2565 นายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนสุขภาพจิตแห่งชาติ นโยบายกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้วและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานสุขภาพจิต เพื่อให้การบริการของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์สอดคล้องกับวิสัยน์ทัศน์ พันธกิจ และบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการ ด้านบริหารและด้านวิชาการสามารถวัดผลลัพธ์ และมีความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกลุ่มงายุทธศาสตร์และแผนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และมีการถ่ายทอดผ่านGoogle meet สำหรับบุคลากรที่ติดภารกิจก็สามารถร่วมประชุมได้ด้วย #สรุปผลการดำเนินงาน65 #จัดทำแผนปฏิบัติการ66

ขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์

สำนักงานก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์ https://www.ocsc.go.th/ethics/event https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden)

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden) …………… 22 กรกฎาคม 2565 นายมาฆะ สืบวงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden) โดยมีนายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ และผ่านเกณฑ์การประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักยภาพ โดยใช้หลักการการออกแบบสวนบำบัดของประพจน์ เภตรากาศ (2557) ให้เหมาะกับความต้องการหรือความพิการและข้อจำกัดต่างๆ ของแต่ละคน เพื่อบำบัด ฟื้นฟูทักษะด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ที่เป็นความสามารถในการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าใน ชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่เจ็บป่วยซับซ้อนเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเกิดทักษะความสามารถใน การประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต มีศักยภาพ อีกทั้งผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้เรื่อง ประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden)และการจัดสวนsensory และการอภิปรายสรุปผลการทำกิจกรรม โดยนายจิรพงศ์ วิรัช นักกิจกรรมบำบัดปฏิบบัติการ วิทยากร ณ บริเวณกลุ่มงานกิจกรรมบำบัด […]

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์ #ทรงพระเจริญ #สืบสานรักษาต่อยอด

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตลอดเดือนกรกฎาคม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตลอดเดือนกรกฎาคม  ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. : http://web.ocsc.go.th/forking #ทรงพระเจริญ #สืบสานรักษาต่อยอด #รักประเทศไทย #เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยากซับซ้อนรายโรค

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยากซับซ้อนรายโรค ……………………………….. คณะอนุกรรมการโรคจิตเภท จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับเหนือตติยภูมิ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยากซับซ้อนรายโรค จำนวน  โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่  1วันที่  22 มิถุนายน 2565 และรุ่นที่ 2  วันที่ 24 มิถุนายน2565 เวลา8.30-16.00น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โดยมีการบรรยายความรู้เรื่องโรคจิตเภท การบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีอาการด้านลบ แนวทางการบำบัดรักษาและการประเมินผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาทางจิตเวช (TRS) และการเตรียมผู้ป่วยจิตเภทจำหน่ายและดูแลต่อเนื่องในชุมชน โดย นายแพทย์สุจิระ ปรีชาวิทย์ Cr: I’m Tom

สร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในชุมชน (Community Resilience) สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย ……………………. วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  สาธารณสุขอำเภอโคกสูง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหมากมุ่น จัดอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในชุมชน (Community Resilience) สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยจากน้ำมือมนุษย์ และวิกฤตต่างๆโดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น เป็นประธานการอบรมฯ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 40 คน ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง (ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว Cr: pum👑chonthicha  

1 2 3 4 5