ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2566 จังหวัดจันทบุรี

ร่วมประชุมการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 1/2566 จังหวัดจันทบุรี ……………………………….. ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานตรวจราชการ และนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์ ได้รับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ รอบที่ 1/2566 ณ ห้องพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  โดยนายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้มอบหมายให้ แพทย์หญิงมนันยา รัตนนาคะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายทรงภพ ขุนเมือง รองผู้อำนวยการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ  เข้าร่วมตรวจราชการ ตามประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย หัวข้อวัยทำงาน  ตามตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จและร้อยละการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า cr : pum👑chonthicha Public

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ……………………… วันที่ 11 มกราคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพลาย มั่นยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลตาพระยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา รพ.สต.โคกแจง สถานีตำรวจภูธรทัพไทย และ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้มติที่ประชุม คือ จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือญาติลงเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การรักษาต่อเนื่องในระบบยาใจใกล้บ้านส่งยาให้รพ.สต.โคกแจงรับผิดชอบ และหากผู้ป่วยเริ่มมีอาการกำเริบญาติจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป Cr: POYJUNG Public

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ………. 11 มกราคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ  ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน   การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงพยาบาลไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจิริตอย่างยั่งยืน เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล และถวายสัจวาจาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน  เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ของราชอาณาจักรไทยสืบไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ Public

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ………………………. วันที่ 10 มกราคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เป็นประธาน พร้อมด้วยกำนันตำบลวัฒนานคร  ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลวัฒนานคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ได้มติที่ประชุม คือ จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดูแลผู้ป่วยและช่วยเหลือญาติ การรักษาต่อเนื่อง รพ.วัฒนานครรับผิดชอบ และหากผู้ป่วยเริ่มมีอาการกำเริบญาติจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Cr: POYJUNG Public

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช)กำหนดการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ารับบริการ 4 วิธี คือ

การพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ารับบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช)กำหนดให้มีการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้ารับบริการ 4 วิธี คือ 1. ระบบ QR CODE ผ่าน Line ID : @nhso 2. ระบบ ERM 3. ระบบ New Authen 4. ระบบ API Check Authentication Status ขอความร่วมมือ ผู้รับบริการทุกท่าน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง Public

เรียนผู้ติดตามเพจ “โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์”

เรียนผู้ติดตามเพจ “โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์” เนื่องด้วยเพจ “โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์” ประสบปัญหาการถูกคุกคามทางไซเบอร์ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า การเผยแพร่ข้อมูล และข้อความขณะนี้ไม่ได้ดำเนินการจากทีมแอดมินเพจแต่อย่างใด ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หากดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ แอดมินเพจ “โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์” Public

ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช “หอจิตตาภิรมณ์” หอพระ “พระพุทธปชานาถศาสดา

ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช “หอจิตตาภิรมณ์” หอพระ “พระพุทธปชานาถศาสดา ………. วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด หอพระ “พระพุทธปชานาถศาสดา” และหอผู้ป่วยจิตเวช “หอจิตตาภิรมณ์” เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติดในสถาพยาบาล ป้องกันปัญหาความรุนแรงจากผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรง ให้ได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น นำส่งอย่างปลอดภัยและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชนแบบไร้รอยต่อ ในโอกาสนี้ นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี Cr:เลขา✨JAN✨ Public

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ พยบ. 29 12 65 Public

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลฯ และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลฯ และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ …………………….. วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ห้องประชุมเล็ก หลังจากนั้นได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก และเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้รับบริการได้ลงนามถวายพระพรด้วย Public

Scroll to Top