ทีม MCATT กรมสุขภาพจิตร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานและลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในระยะต่อเนื่อง (หลังเกิดเหตุการณ์ 2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ทีม MCATT กรมสุขภาพจิตร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานและลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในระยะต่อเนื่อง (หลังเกิดเหตุการณ์ 2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ……………………….. วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มอบให้ ทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ โดยมีแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ เป็นประธานในการ ประชุมพร้อมนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการฯ รองผู้บัญชาการและทีมปฏิบัติงานเข้าร่วม เพื่อวางแผนการดำเนินงานเยียวยาจิตใจระยะ ต่อเนื่องหลังเกิดเหตุการณ์ (2สัปดาห์-3 เดือน) โดยแบ่งทีมในการให้บริการเชิงรุกเยี่ยมบ้านประเมินสถานการณ์ปัญหา และความต้องการของ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ/บำบัดรักษา ด้วยการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ (Psychological First Aid: PFA) การให้สุขภาพจิตศึกษา (Psycho-education) การให้การปรึกษา (Counseling) การประเมินสุขภาพจิตผ่าน Mental Health […]

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ………………………. วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฟากห้วย  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสว่าง แก้วโกมล รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วยเป็นประธาน มี ผู้นำท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โรงพยาบาลอรัญประเทศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฟากห้วย เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมมีมติดังนี้ ผู้นำชุมชนร่วมกับสาธารณสุขดูแลเรื่องการรักษาต่อเนื่อง โดยเทศบาลสนับสนุนเรื่องการเดินทางตรวจรักษาตามนัดต่อเนื่อง ภาพ/ข้อมูล : aOyaOy, poyjung

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เตรียมความพร้อม และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ………………………. วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสถิตย์ ถาวรศิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย เป็นประธาน มีกำนันตำบลหันทราย ผู้นำท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ โรงพยาบาลอรัญประเทศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมพื้นที่นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและกำนัน หน่วยงานสาธารณสุข ลงเยี่ยมให้กำลังใจญาติและประเมินปัญหาของญาติเพื่อให้ได้รับการรักษาและให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติสุขต่อไป ภาพ/ข้อมูล : aOyaOy, poyjung

ร่วมแสดงความยินดี กับนายแพทย์สมคิด ยึนประโคน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ……………. 17 ตุลาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์สมคิด ยึนประโคน และมอบกรอบรูปนูนต่ำหลวงพ่อเงิน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยมีนายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ภาพ : เลขา ✨JAN✨

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธ สถิตย์ในใจไทยนิรันดร์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดี กับชาว JVSK ทุกท่าน …………… ในโอกาสที่ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีระยะเวลาการรับรอง 2 ปี ระหว่าง 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567 รับรองโดยกรมอนามัย

105 ปี แห่งวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

105 ปี แห่งวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) วันที่ 28 ก.ย. 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์เป็นประธาน ในกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติของโรงพยาบาล เนื่องในโอกาส “วันพระราชทานธงชาติไทย” เป็นวันสำคัญของชาติ และเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติและในปีนี้เวียนบรรจบครบรอบ 105 ปี แห่งการพระราชทานธงชาติไทย (ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460) และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551

รองผู้ว่าราชการสระแก้วเป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ……………………….. วันที่ 5 กันยายน 2565 กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการประชุมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธาน และนางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการและอนุกรรมการ ณ ห้องสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีนายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วย และนายแพทย์พรรธนภ ตันฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน และผลักดัน การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และกระบวนการดูแล ผู้ป่วยจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 6 cr:กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา

ทีม mcatt ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ เด็กนักเรียนรถยนต์พลิกคว่ำ

ทีม mcatt ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและ ประเมินสุขภาพจิต ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่เด็กนักเรียนรถยนต์พลิกคว่ำที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (mcatt) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โรงพยาบาลคลองหาด โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงเยี่ยมให้กำลังใจและ ประเมินสุขภาพจิต ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ เด็กนักเรียนรถยนต์พลิกคว่ำที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว จำนวน 2 ครอบครัว  และร่วมวางแผนการติดตามกลุ่มเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไป Cr: pum👑chonthicha  

การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565

การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565 ………………… ระหว่าง​วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพลอยจันทน์ ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และนายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้มอบหมายให้ นายทรงภพ ขุนเมือง รองผู้อำนวยการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงาน ในหัวข้อสุขภาพจิต และในโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการ ได้ฝากประเด็นติดตามเรื่องงานสุขภาพจิตเรื่องเครื่องมือการดักจับ สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย และพยายามฆ่าตัวตาย รวมถึงการคัดกรองกลุ่มเข้าถึง และเข้าไม่ถึงบริการจิตเวช และการดักจับกลุ่มประชาชน (กลุ่มป่วย /ไม่ป่วย)  ในพื้นที่  โดยบูรณาการงานทั้งกายและจิตเข้าไปในกลุ่มคลินิกต่างๆในโรงพยาบาล Cr:กุ๊กกิ๊ก ชนิสรา

1 2 3 4 5