ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ของบุคคลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียดดังนี้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ การผดุงครรภ์ชั้น1) ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 80 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม. 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา จบชั้นมัธยมตอนต้น(ม. 3) ขึ้นไป ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม.   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -12 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ……… โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิปวส. สาขาการเงิน การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คาบละ 60 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม. ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-31ตุลาคม 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มมิถุนายน -8กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยากซับซ้อนรายโรค

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยากซับซ้อนรายโรค ……………………………….. คณะอนุกรรมการโรคจิตเภท จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับเหนือตติยภูมิ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยากซับซ้อนรายโรค จำนวน  โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่  1วันที่  22 มิถุนายน 2565 และรุ่นที่ 2  วันที่ 24 มิถุนายน2565 เวลา8.30-16.00น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โดยมีการบรรยายความรู้เรื่องโรคจิตเภท การบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีอาการด้านลบ แนวทางการบำบัดรักษาและการประเมินผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาทางจิตเวช (TRS) และการเตรียมผู้ป่วยจิตเภทจำหน่ายและดูแลต่อเนื่องในชุมชน โดย นายแพทย์สุจิระ ปรีชาวิทย์ Cr: I’m Tom

สร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในชุมชน (Community Resilience) สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย ……………………. วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  สาธารณสุขอำเภอโคกสูง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหมากมุ่น จัดอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในชุมชน (Community Resilience) สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยจากน้ำมือมนุษย์ และวิกฤตต่างๆโดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น เป็นประธานการอบรมฯ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 40 คน ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง (ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว Cr: pum👑chonthicha  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานบริการ(เพศชาย)

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ(เพศชาย) รายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด ………. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด รายละเอียดดังนี้

1 2 3 4