วิดีโอคิวนัดบริการออนไลน์

http://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2023/03/Q-online.mp4 ข่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนฯ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยใหม่ คำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายงานงบประมาณประจำปี แผนจัดซื้อจัดจ้าง

จองคิวออนไลน์

การประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์jvsakaeo.go.th นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จองคิวออนไลน์ ดาวน์โหลด ใบยินยอมให้การรักษาผู้ป่วยใน คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ข่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนฯ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยใหม่ คำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายงานงบประมาณประจำปี แผนจัดซื้อจัดจ้าง

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์jvsakaeo.go.th

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab ข่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนฯ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยใหม่ คำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายงานงบประมาณประจำปี แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการเยี่ยมญาติผ่าน Tele

http://jvsakaeo.go.th/wp-content/uploads/2023/02/Tele2366.mp4 ข่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนฯ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยใหม่ คำสั่งโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ข้อมูลสถิติการให้บริการ รายงานงบประมาณประจำปี แผนจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 6