9 ธันวาคม #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

9 ธันวาคม #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
.
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)
ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN)
มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546
จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมริดา ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN
จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
jpg ต้านคอรับชัน 272 KB 12