โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (sensory garden)

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว
(sensory garden)
……………
22 กรกฎาคม 2565 นายมาฆะ สืบวงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว
(sensory garden)
โดยมีนายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กล่าวรายงาน
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
และผ่านเกณฑ์การประเมินก่อนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน
เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักยภาพ
โดยใช้หลักการการออกแบบสวนบำบัดของประพจน์
เภตรากาศ (2557) ให้เหมาะกับความต้องการหรือความพิการและข้อจำกัดต่างๆ ของแต่ละคน เพื่อบำบัด
ฟื้นฟูทักษะด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ที่เป็นความสามารถในการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าใน
ชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่เจ็บป่วยซับซ้อนเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเกิดทักษะความสามารถใน
การประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต มีศักยภาพ อีกทั้งผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรม
การบรรยายให้ความรู้เรื่อง ประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว
(sensory garden)และการจัดสวนsensory
และการอภิปรายสรุปผลการทำกิจกรรม โดยนายจิรพงศ์ วิรัช นักกิจกรรมบำบัดปฏิบบัติการ
วิทยากร
ณ บริเวณกลุ่มงานกิจกรรมบำบัด อาอคารแก้วกัลยาณ์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

Scroll to Top