เขตสุขภาพที่ 6  ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2565

เขตสุขภาพที่ 6  ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประจำปีงบประมาณ 2565

……….
วานนี้( 16 ธ.ค. 64) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปกัมภ์ จัดประชุม

ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยมีแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธาน

เปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจริญ-คุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท์ อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ผ่าน ระบบ Cisco Webex ซึ่งมีเครือข่าย

งานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6 เข้าร่วมประชุม จำนวน 180 คน

Cr: pum👑chonthicha