วิสัยทัศน์ พันธะกิจ

จิตเวชสระแก้ว

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

     - เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวช ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6

 

พันธกิจหน่วยงาน

     - ให้บริการจิตเวชเชี่ยวชาญระดับสูงที่มีคุณภาพ (Supra Specialist Service: 3S)

     - พัฒนาคุณภาพวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

     - สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

     - พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสูงด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

     1. พัฒนาระบบบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนให้มีคุณภาพ

     2. สร้างผลงานวิชาการด้านจิตเวช และเผยแพร่เพื่อตอบสนองการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

     3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล