รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับหน่วยงาน)