ค่านิยม

เมนูเกี่ยวกับ

ค่านิยมหน่วยงาน : STEP

     - S = Service mind (บริการประทับใจ)

     - T = Team Work (ทำงานเป็นทีม)

     - E = Equality (เสมอภาค)

     - P = Patient Center ( ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง)