สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566
…….
2 สิงหาคม 2565 นายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนสุขภาพจิตแห่งชาติ นโยบายกรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้วและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานสุขภาพจิต เพื่อให้การบริการของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์สอดคล้องกับวิสัยน์ทัศน์ พันธกิจ และบทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการ ด้านบริหารและด้านวิชาการสามารถวัดผลลัพธ์ และมีความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกลุ่มงายุทธศาสตร์และแผนงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และมีการถ่ายทอดผ่านGoogle meet สำหรับบุคลากรที่ติดภารกิจก็สามารถร่วมประชุมได้ด้วย
Scroll to Top