รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ

ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

>>ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 80 บาท ปฏิบัติงานวันละ 7 ชม.

>>ได้รับวุฒิปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

>> อายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2565
ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top