พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
……….
11 มกราคม 2566 นายแพทย์พรรธนภ  ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน   การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงพยาบาลไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจิริตอย่างยั่งยืน เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล และถวายสัจวาจาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์  สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน  เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ของราชอาณาจักรไทยสืบไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
jpg Logo_AntyCorruption 250 KB 21
Scroll to Top