พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยากซับซ้อนรายโรค

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยากซับซ้อนรายโรค
………………………………..
คณะอนุกรรมการโรคจิตเภท จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับเหนือตติยภูมิ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภทยุ่งยากซับซ้อนรายโรค จำนวน  โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่  1วันที่  22 มิถุนายน 2565 และรุ่นที่ 2  วันที่ 24 มิถุนายน2565
เวลา8.30-16.00น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

โดยมีการบรรยายความรู้เรื่องโรคจิตเภท การบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีอาการด้านลบ แนวทางการบำบัดรักษาและการประเมินผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาทางจิตเวช (TRS) และการเตรียมผู้ป่วยจิตเภทจำหน่ายและดูแลต่อเนื่องในชุมชน โดย นายแพทย์สุจิระ ปรีชาวิทย์

Cr: I’m Tom

Scroll to Top