ประกาศายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

ประกาศายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
..
ตามประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เรื่องรับมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา นั้น
บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังนี้

Scroll to Top