ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิงเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
………
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดดังนี้

ประกาศ1

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png BanerComp2 127 KB 39