ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
……….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปะมินความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ
ของบุคคลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียดดังนี้

Scroll to Top