ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
..
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ดังนี้