ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการประมิน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียดดังนี้