ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
……….
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด
รายละเอียดดังนี้