ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พกส.


โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.)

1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ 1 อัตรา
รายละเอียดดังนี้