ประกาศพื้นที่ปลอดโรคโควิด-19 (Covid Free setting) ในโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

เรื่อง ประกาศพื้นที่ปลอดโรคโควิด-19 (Covid Free setting) ในโรงพยาบาล

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ดังนั้น โรงพยาบาล  จึงขอความร่วมมือผู้มารับบริการ ได้แก่ ตรวจรักษา เยี่ยมญาติ ประชุม หรือติดต่อราชการ(เกินกว่า 15 นาที) ขอให้ปฏิบัติดังนี้

  1. คัดกรองความเสี่ยงก่อนรับบริการทุกครั้ง สวมแมสก์ และล้างมือ 100%
  2. แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนตามระยะที่กำหนด หรือตรวจโควิด-19 (ATK) ใน 24 ชั่วโมง
  3. กรณีไม่มีหลักฐานในข้อ 2 ร่วมกับพบคัดกรองพบมีความเสี่ยง จะได้รับการสุ่มตรวจโควิด-19 (ATK) ก่อนเข้ารับบริการ

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลดำเนินการภายใต้ พรบ. ควบคุมโรค หากไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามกฎหมาย

โดยมีผลเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

 

(นางสาวจุฬาพันธุ์  เหมกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ประกาศ-Covid-Setting 97 KB 131