ทีม MCATT กรมสุขภาพจิตร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานและลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในระยะต่อเนื่อง (หลังเกิดเหตุการณ์ 2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ทีม MCATT กรมสุขภาพจิตร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานและลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในระยะต่อเนื่อง (หลังเกิดเหตุการณ์ 2 สัปดาห์ – 3 เดือน) ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
………………………..
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มอบให้ ทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ โดยมีแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ เป็นประธานในการ ประชุมพร้อมนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการฯ รองผู้บัญชาการและทีมปฏิบัติงานเข้าร่วม เพื่อวางแผนการดำเนินงานเยียวยาจิตใจระยะ ต่อเนื่องหลังเกิดเหตุการณ์ (2สัปดาห์-3 เดือน) โดยแบ่งทีมในการให้บริการเชิงรุกเยี่ยมบ้านประเมินสถานการณ์ปัญหา และความต้องการของ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ/บำบัดรักษา ด้วยการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ (Psychological First Aid: PFA) การให้สุขภาพจิตศึกษา (Psycho-education) การให้การปรึกษา (Counseling) การประเมินสุขภาพจิตผ่าน Mental Health Check In (MHCI) กรณี ไม่สามารถบริหารจัดการและให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ให้ส่งต่อหน่วยบริการสาธารณสุข ตามระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้มีทีม MCATT ที่ออกปฏิบัติงานได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และผู้รับผิดชอบงานร่วมลงพื้นที่ หลังจากนั้นผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อม ทีมMCATTกรมสุขภาพจิตและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ได้ร่วม โครงการทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สืบสานประเพณีวิถีไทย 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ โดยทางทีม MCATT กรมสุขภาพจิต ได้ร่วมให้บริการเปิดศูนย์เยียวยาจิตใจแก่ประชาชน โดยมีการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิต บริการตรวจสมดุลของร่างกายด้วย เครื่อง Bio Feedback บริการให้คำปรึกษาเรื่องยาโดยเภสัชกรเพื่อทำการจ่ายยา และมีจิตแพทย์พร้อมทีมสหวิชาชีพให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางจิต เวชและปัญหาสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
cr: pum👑chonthicha

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png MCATTนากาลง1 184 KB 20
Scroll to Top