ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจต่ออายุรับรองคุณภาพซ้ำ ครั้งที่ 5

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจต่ออายุรับรองคุณภาพซ้ำ ครั้งที่ 5
…….
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ในโอกาสเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุรับรองคุณภาพซ้ำ ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565
และภาคีเครือข่าย จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร โรงพยาบาลวัฒนานคร สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย
และ องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวแทนชุมชนสถานพยาบาลเครือข่าย
สร้างเสริมสุขภาพและเสริมพลัง หัวข้อ “Session Community interview”
ณ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png HA 116 KB 24
Scroll to Top