ขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแบบครบวงจร

ขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแบบครบวงจร
……………………………..
8 พฤศจิกายน 2565 กรมสุขภาพจิต โดย โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  และศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดแคลน หรือ ทุรกันดาร ให้มีสุขภาพจิตดี เป็นทรัพยากรบุคคล    ที่ทรงคุณค่าของสังคม  ขยายผลการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครบวงจร ต่อเนื่องตั้งแต่ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแบบครบวงจร โดยมีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ข้อมูล : Pui”~^👀^

 

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png BanerMeetingChilden 170 KB 20
Scroll to Top