ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด

ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด
…..
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉินและยาเสพติด
โดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ.2564
และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2562
รวมถึงขับเคลื่อนการเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด อีกทั้งผลักดันให้เกิดกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาและติดตามเฝ้าระวังป้องกันอาการกำเริบ หรือก่อความรุนแรงซ้ำ
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
และในโอกาสนี้นายแพทย์โอภาส การกวินท์พงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงนโยบายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง(SMI-V)
ซึ่งนายแพทย์พรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับ
คณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมสุขภาพจิตด้วย

Cr: เลขา✨JAN✨

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png ขับเคลื่อน 52 KB 22
Scroll to Top