ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565
และที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับจังหวัด) ประจำปี 2565

1.นายลวิญญ์วิชญพงศ์ ภูมิจีน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565(กลุ่มที่ 2 ประเภทวิชาการ/ชำนาญการพิเศษ)
………………….
และ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2565 (กลุ่มที่ 6 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

1.นางสาวสุพรวิมล เมืองเทศ พนักงานพิมพ์
2.นางสาวกุญจิรา เวชการ นักจัดการงานทั่วไป
……………
และที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับจังหวัด) ประจำปี 2565 จังหวัดสระแก้ว
1.นางสาวพิมพ์ทิชา ลิ้มนิธิวรสิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ขอให้มีความสุข ความเจริญ รักษาคุณความดีนี้ สืบไป
……………
เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
jpg แสดงความยินดี 488 KB 14
Scroll to Top