ขอขอบคุณ “พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้ว และประชาชนคนไทยทุกคน” ที่ให้ความร่วมมือรับวัคซีน 100 ล้านโดส

ขอขอบคุณ
“พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้ว และประชาชนคนไทยทุกคน”
ที่ให้ความร่วมมือรับวัคซีน
100 ล้านโดส
เพื่อคนไทยปลอดภัย ประเทศไทยปลอดเชื้อ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
0
จำนวนคนที่เข้าถึง
0
จำนวนการมีส่วนร่วม
คะแนนการเผยแพร่
โปรโมทโพสต์
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์