การสรุปและปรเมินโครงการการฝึกซ้อมตามแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP)

กำลังเตรียมเอกสาร