กรมสุขภาพจิต รับโอนย้ายข้าราชการตำแหน่งต่างๆ 4 อัตรา

กรมสุขภาพจิต
รับโอนย้ายข้าราชการตำแหน่งต่างๆ 4 อัตรา
1. นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการหรือชำนาญการ 2 อัตรา
2.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการหรือชำนาญการ 1 อัตรา
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน 1 อัตรา
รายละเอยดดังนี้

โอนย้าย

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
png รับโอนย้าย 174 KB 27
Scroll to Top