ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

แจ้งเพื่อทราบในการให้ข้อมูลบัตรใหม่ออนไลน์

1. ด้านการให้บริการ ทางโรงพยาบาลเน้นเป็นบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช
2. ผู้ป่วยใหม่ที่ไม่มีหนังสือส่งตัวต้องชำระค่าบริการเอง