สมทบกองทุนฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช
.........................................
25 ธค.2560 เวลา 13.59 น.
คุณอนน ห้อยมาลัย และคุณวันเพ็ญ ห้อยมาลัย ได้บริจาคเงินจำนวน 13,000 บาท
(หนึงหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบกองทุนฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช โดยมี
คุณศิริลักณ์ ลวณะสกล รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายฯ เป็นตัวแทนรับมอบ
ณ อาคารผู้ป่วยนอก ทางโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
และขออำนวยพรให้อานิสงค์ผลบุญในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว มีแต่ความสุข
ความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ