ประกวดราคา

ลำดับ รายการ อ่าน ###
1 ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์กระบะ 4 ประตู 149 อ่าน.
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้เข้ารับการอบรม โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 154 อ่าน.
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ ๒ชั้น จำนวน ๑ อาคาร 141 อ่าน.
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ ๒ชั้น จำนวน ๑ อาคาร 154 อ่าน.
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล.พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร 157 อ่าน.
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพเเละอาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น 144 อ่าน.
7 รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 152 อ่าน.
8 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 162 อ่าน.
9 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน 132 อ่าน.