ประกวดราคา

ลำดับ รายการ อ่าน ###
1 ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์กระบะ 4 ประตู 103 อ่าน.
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักผู้เข้ารับการอบรม โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 109 อ่าน.
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ ๒ชั้น จำนวน ๑ อาคาร 103 อ่าน.
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ ๒ชั้น จำนวน ๑ อาคาร 109 อ่าน.
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล.พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร 104 อ่าน.
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพเเละอาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น 114 อ่าน.
7 รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 124 อ่าน.
8 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 132 อ่าน.
9 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน 103 อ่าน.