ประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ อ่าน ###
1 สวัสดีปีใหม่และขอพรผู้ใหญ่ 2 อ่าน.
2 การประเมินและการคัดกรองโรคจิต 2 อ่าน.
3 แนวทางการนำส่งผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 5 อ่าน.
4 วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ 7 อ่าน.
5 บริจาคสมทบกองทุนฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 23 อ่าน.
6 พิธีเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว(หลังใหม่) 19 อ่าน.
7 ทบทวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 28 อ่าน.
8 ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช 31 อ่าน.
9 โครงการจิตอาสา ?เราทำความดีด้วยหัวใจ? 29 อ่าน.
10 Morning Talk 24 อ่าน.
11 สัปดาห์ดาสุขภาพจิตแห่งชาติ 2560 30 อ่าน.
12 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 36 อ่าน.
13 ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา 27 อ่าน.
14 ร่วมแสดงความยินดี กับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ 26 อ่าน.
15 เข้าวัดปฏิบัติธรรม 27 อ่าน.
16 สธ.วิจัย "ชาชงหญ้าหมอน้อย" ลดการอยากบุหรี่.... 45 อ่าน.
17 หน่วยบริการ ?บำบัดทุกข์ บำรุงสุข? จังหวัดเคลื่อนที่ 30 อ่าน.
18 อธิบดีตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 35 อ่าน.
19 ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมสุขภาพจิต 29 อ่าน.
20 หน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 34 อ่าน.
21 เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 35 อ่าน.
22 ตรวจรับอาคาร ๕ ชั้น 36 อ่าน.
23 ฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุและเคลื่อนย้ายผู้อพยพ 43 อ่าน.
24 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 43 อ่าน.
25 อบรมจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 41 อ่าน.
26 บริการการแพทย์ทางเลือก 52 อ่าน.
27 คลินิกแพทย์แผนไทย 39 อ่าน.
28 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติงาน 36 อ่าน.
29 หน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 38 อ่าน.
30 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 39 อ่าน.
31 มอบเครื่องช่วยเหลือความพิการให้แก่เด็กและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และด้อยโอกาส 41 อ่าน.
32 ร่วมพิธีเปิดศูนย์จิตธรรม อาคาร ๗๖ ปีศรีธัญญา 38 อ่าน.
33 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 47 อ่าน.
34 ประเมินผลเครือข่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวช 57 อ่าน.
35 กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 52 อ่าน.
36 ซ้อมแผนอัคคีภัย 47 อ่าน.
37 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 41 อ่าน.
38 พิธีเบิกเนตรพระพุทธบูรพา 45 อ่าน.
39 ต้อนรับคณะผู้นิเทศงานตามนโยบายกรมสุขภาพจิต 53 อ่าน.
40 การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล 44 อ่าน.
41 อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน 48 อ่าน.
42 อธิบดีกรมสุขภาพจิตตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 69 อ่าน.
43 รณรงค์การคัดกรองและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต 192 อ่าน.
44 อบรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล 102 อ่าน.
45 โครงการรณรงค์การคัดกรองและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต 146 อ่าน.
46 แพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ 84 อ่าน.
47 วิสาขบูชา และอัฐมีบูชา 54 อ่าน.
48 คลินิกวันวาน ยังหวานอยู่ 140 อ่าน.
49 สืบสานประเพณีสงกรานต์ 91 อ่าน.
50 สุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 121 อ่าน.
51 การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 95 อ่าน.
52 หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 77 อ่าน.
53 สรุปผลการตรวจประเมิน 5 ส 85 อ่าน.
54 ตรวจประเมิน 5 ส 79 อ่าน.
55 เยี่ยมชมคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 190 อ่าน.
56 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่มีนาคม2560 93 อ่าน.
57 สภากาแฟ 88 อ่าน.
58 ไหว้พระพุทธบูรพา 114 อ่าน.
59 พิธีมอบ-ส่งงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ 223 อ่าน.
60 พระราชดำรัส 111 อ่าน.
61 คำแนะนำด้าน #สุขภาพจิตสำหรับประชาชน...(หน้าเดียว) 123 อ่าน.
62 คำแนะนำด้าน #สุขภาพจิตสำหรับประชาชน... 110 อ่าน.
63 การดูแลจิตใจในภาวะสูญเสีย.. 130 อ่าน.
64 ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2559 106 อ่าน.
65 การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุ 109 อ่าน.
66 ประชุมวิชาการ ชมรมเครือข่ายพยาบาลจิตเวช 2559 107 อ่าน.
67 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิต ระดับตำบล 97 อ่าน.
68 ประเมินผลเครือข่ายงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตบริการสุขภาพที่ 6 95 อ่าน.
69 สุขภาพจิต และจิตเวช ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วัฒนานคร 112 อ่าน.
70 การดูแลสุขภาพจิต และจิตเวช ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมืองสระแก้ว 91 อ่าน.
71 หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 98 อ่าน.
72 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิต และจิตเวชในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 100 อ่าน.
73 การดูแลสุขภาพจิต และจิตเวช ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว 107 อ่าน.
74 ?อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่? 94 อ่าน.
75 ทีมนำพบบุคลากร 93 อ่าน.
76 จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 99 อ่าน.
77 ทัศนศึกษาดูงาน 108 อ่าน.
78 กิจกรรม 5 ส 112 อ่าน.
79 อบรมพฤติกรรมบริการ 106 อ่าน.
80 ถวายพระพร 109 อ่าน.
81 นิเทศงานสุขภาพจิต 93 อ่าน.
82 พิธีเปิดและลงนามความร่วมมือ 4 ดี วิถีพอเพียง 100 อ่าน.
83 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 111 อ่าน.
84 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และถนนสายบุญมุ่งสู่ 4 ดี วิถีพอเพียง 120 อ่าน.
85 คลินิกให้คำปรึกษา ?เลิกดื่มสุรา เลิกสูบบุหรี่? 116 อ่าน.
86 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเว็บไซต์ 36881 อ่าน.
87 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 4544 อ่าน.