ประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ อ่าน ###
1 การเตรียมชุมชนร่วมกับเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 7 อ่าน.
2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 10 อ่าน.
3 ฟื้นฟูสมรรถภาพทักษะทางสังคม 7 อ่าน.
4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ 87 อ่าน.
5 สำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย 27 อ่าน.
6 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทักษะทางสังคมสำหรับคนพิการทางจิต (แสนดี คลับ) 27 อ่าน.
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางระบบการลงข้อมูลและการติดตามผู้ป่วยจิตเวชทุกช่วงวัย ด้วยโปรแกรม SINAP 40 อ่าน.
8 ต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน 38 อ่าน.
9 พัฒนาความร่วมมือด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช 39 อ่าน.
10 การสอบสวนโรคผู้พยายามฆ่าตัวตาย รุ่นที่2 43 อ่าน.
11 ทำดีด้วยหัวใจ 35 อ่าน.
12 การให้คำปรึกษา การสอบสวนโรค ผู้พยายามฆ่าตัวตาย รุ่นที่ 1 32 อ่าน.
13 สภากาแฟ 30 อ่าน.
14 เยี่ยมบ้านบุคลากรได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 37 อ่าน.
15 ควบคุมการแพร่พันธุ์และป้องกันโรคติดต่อ 42 อ่าน.
16 ชมรม "แสนดี คลับ" 44 อ่าน.
17 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2561 53 อ่าน.
18 ?สงกรานต์ม่วนหลาย สุขกายสบายใจ? 62 อ่าน.
19 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 63 อ่าน.
20 ทำบุญครบรอบ 16 ปี ของการเปิดให้บริการ 62 อ่าน.
21 #กรมสุขภาพจิต ดึง ?แพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร? รักษาผู้ป่วยจิตเวช 62 อ่าน.
22 #กรมสุขภาพจิต?ดึง ?แพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร? รักษาผู้ป่วยจิตเวช เริ่มแล้วที่รพ.จิตเวชสระแก้วฯ พบได้ผลดี 96 อ่าน.
23 ?อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน? 65 อ่าน.
24 ประชุมวิชาการจิตแพทย์สัญจร 75 อ่าน.
25 การดูแลผู้ป่วยโรคออทิสติกและสมาธิสั้น 78 อ่าน.
26 ทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและการส่งต่อเครือข่ายสาธารณสุขฉะเชิงเทรา 99 อ่าน.
27 ประกวดไอดอล To Be Number One เยาชนต้นแบบภาคกลาง 101 อ่าน.
28 การดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติในระดับตำบล 83 อ่าน.
29 เตรียมความพร้อมชุมชนและเยี่ยมบ้านตำบลท่าตูม 99 อ่าน.
30 เตรียมความพร้อมชุมชน 92 อ่าน.
31 เตรียมความพร้อมชุมชน 99 อ่าน.
32 มาฆปูรมีศรีสระแก้ว 98 อ่าน.
33 สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา 104 อ่าน.
34 ทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและการส่งต่อ 134 อ่าน.
35 การประเมินและการคัดกรองโรคทางจิตเวช(ปราจีนบุรี) 129 อ่าน.
36 โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร รวมพลังสร้างสุข สุขภาพที่ดี 107 อ่าน.
37 สวัสดีปีใหม่และขอพรผู้ใหญ่ 118 อ่าน.
38 การประเมินและการคัดกรองโรคทางจิตเวช(ฉะเชิงเทรา) 101 อ่าน.
39 แนวทางการนำส่งผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 117 อ่าน.
40 วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ 119 อ่าน.
41 บริจาคสมทบกองทุนฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 129 อ่าน.
42 พิธีเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว(หลังใหม่) 124 อ่าน.
43 ทบทวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 137 อ่าน.
44 ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช 135 อ่าน.
45 โครงการจิตอาสา ?เราทำความดีด้วยหัวใจ? 121 อ่าน.
46 Morning Talk 117 อ่าน.
47 สัปดาห์ดาสุขภาพจิตแห่งชาติ 2560 128 อ่าน.
48 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 123 อ่าน.
49 ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา 132 อ่าน.
50 ร่วมแสดงความยินดี กับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ 118 อ่าน.
51 เข้าวัดปฏิบัติธรรม 124 อ่าน.
52 สธ.วิจัย "ชาชงหญ้าหมอน้อย" ลดการอยากบุหรี่.... 150 อ่าน.
53 หน่วยบริการ ?บำบัดทุกข์ บำรุงสุข? จังหวัดเคลื่อนที่ 122 อ่าน.
54 อธิบดีตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 136 อ่าน.
55 ยินดีต้อนรับอธิบดีกรมสุขภาพจิต 118 อ่าน.
56 หน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 133 อ่าน.
57 เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 119 อ่าน.
58 ตรวจรับอาคาร ๕ ชั้น 124 อ่าน.
59 ฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุและเคลื่อนย้ายผู้อพยพ 140 อ่าน.
60 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 122 อ่าน.
61 อบรมจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 116 อ่าน.
62 บริการการแพทย์ทางเลือก 160 อ่าน.
63 คลินิกแพทย์แผนไทย 128 อ่าน.
64 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติงาน 117 อ่าน.
65 หน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 123 อ่าน.
66 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 122 อ่าน.
67 มอบเครื่องช่วยเหลือความพิการให้แก่เด็กและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และด้อยโอกาส 114 อ่าน.
68 ร่วมพิธีเปิดศูนย์จิตธรรม อาคาร ๗๖ ปีศรีธัญญา 139 อ่าน.
69 แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 121 อ่าน.
70 ประเมินผลเครือข่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวช 170 อ่าน.
71 กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 138 อ่าน.
72 ซ้อมแผนอัคคีภัย 175 อ่าน.
73 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 115 อ่าน.
74 พิธีเบิกเนตรพระพุทธบูรพา 144 อ่าน.
75 ต้อนรับคณะผู้นิเทศงานตามนโยบายกรมสุขภาพจิต 137 อ่าน.
76 การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล 129 อ่าน.
77 อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน 142 อ่าน.
78 อธิบดีกรมสุขภาพจิตตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 150 อ่าน.
79 รณรงค์การคัดกรองและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต 270 อ่าน.
80 อบรมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล 180 อ่าน.
81 โครงการรณรงค์การคัดกรองและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต 239 อ่าน.
82 แพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ 181 อ่าน.
83 วิสาขบูชา และอัฐมีบูชา 133 อ่าน.
84 คลินิกวันวาน ยังหวานอยู่ 267 อ่าน.
85 สืบสานประเพณีสงกรานต์ 197 อ่าน.
86 สุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 203 อ่าน.
87 การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 187 อ่าน.
88 หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 148 อ่าน.
89 สรุปผลการตรวจประเมิน 5 ส 161 อ่าน.
90 ตรวจประเมิน 5 ส 154 อ่าน.
91 เยี่ยมชมคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 322 อ่าน.
92 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่มีนาคม2560 166 อ่าน.
93 สภากาแฟ 164 อ่าน.
94 ไหว้พระพุทธบูรพา 213 อ่าน.
95 พิธีมอบ-ส่งงานในหน้าที่ผู้อำนวยการ 324 อ่าน.
96 พระราชดำรัส 182 อ่าน.
97 คำแนะนำด้าน #สุขภาพจิตสำหรับประชาชน...(หน้าเดียว) 211 อ่าน.
98 คำแนะนำด้าน #สุขภาพจิตสำหรับประชาชน... 179 อ่าน.
99 การดูแลจิตใจในภาวะสูญเสีย.. 205 อ่าน.
100 ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2559 190 อ่าน.
101 การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุ 220 อ่าน.
102 ประชุมวิชาการ ชมรมเครือข่ายพยาบาลจิตเวช 2559 180 อ่าน.
103 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิต ระดับตำบล 175 อ่าน.
104 ประเมินผลเครือข่ายงานสุขภาพจิต และจิตเวช เขตบริการสุขภาพที่ 6 166 อ่าน.
105 สุขภาพจิต และจิตเวช ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วัฒนานคร 204 อ่าน.
106 การดูแลสุขภาพจิต และจิตเวช ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมืองสระแก้ว 170 อ่าน.
107 หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ 170 อ่าน.
108 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิต และจิตเวชในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 173 อ่าน.
109 การดูแลสุขภาพจิต และจิตเวช ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว 184 อ่าน.
110 ?อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่? 164 อ่าน.
111 ทีมนำพบบุคลากร 176 อ่าน.
112 จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 183 อ่าน.
113 ทัศนศึกษาดูงาน 182 อ่าน.
114 กิจกรรม 5 ส 187 อ่าน.
115 อบรมพฤติกรรมบริการ 179 อ่าน.
116 ถวายพระพร 188 อ่าน.
117 นิเทศงานสุขภาพจิต 169 อ่าน.
118 พิธีเปิดและลงนามความร่วมมือ 4 ดี วิถีพอเพียง 169 อ่าน.
119 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 202 อ่าน.
120 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และถนนสายบุญมุ่งสู่ 4 ดี วิถีพอเพียง 191 อ่าน.
121 คลินิกให้คำปรึกษา ?เลิกดื่มสุรา เลิกสูบบุหรี่? 189 อ่าน.
122 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเว็บไซต์ 37043 อ่าน.
123 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 4776 อ่าน.