ไฟล์ประกอบด้วย

  • แนวทางการจำแนกผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  • แนวทางการจำแนกผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน
  • แนวทางการจำแนกผู้ป่วยใน
  • แนวทางการจำแนกผู้ป่วยนอก