ប្រជាជនមានសេចក្តីសុខដោយផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត និងអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលល្អនិងមានគុណភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យ

 


 

 

សេវាកម្មព្យាបាល

 

សំគាល់មន្ទីរពេទ្យចិត្តសាស្រ្តស្រះកែវរ៉ាចណៈខៈរិន ផ្តល់ការរក្សាអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តតាមរយះទូរស័ព្ទដោយពេទ្យជំនាញ ដែលអាចទាក់ទងនិងប្រឹក្សាបានដូចខាងក្រោម

-ក្នុងម៉ោងធ្វើការរាជការ ចន្ទ-សុក្រ ម៉ោង 8.00-16.00 ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ OPD : 037-262955-9 ភ្ជាប់ 69151 , 081-8636255  085-2859559

-ក្រៅម៉ោងធ្វើការរាជការអាចទាក់ទង085-2859559(ពេទ្យ) 08636255(គិលានុបដ្ឋាយិកា)